REDMAN JonДата Класс Рейтинг в классе Рейтинг в группе Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
200109 6 47 205
200112 6 50 224
200204 6 50 222
200207 6 47 206
200701 4 85 341
200704 4 82 333
200707 4 85 346
200710 4 84 351
201801 4 299
201803 4 299
201804 4 295
201806 4 291
201807 4 278
201808 4 275
201809 4
201810 4
201811 4
201812 4