ZHANG Bian vs ZHANG Miao


Flag of China ZHANG Bian
Ranking #1 em classe 5 e #1 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 5 was on Dezembro 2019. Ver histórico

2016 China Open, Singles class 4-5: 10,9,6
2012 Slovakia Open, Teams class 4-5: 6,7,7
2012 China Open, Teams class 4-5: 10,8,7
2011 China Open, Teams class 4-5: 11,8,9
2010 China Open, Teams class 4-5: -4,6,3
2008 2nd Romania Open, Teams class 1-5: 6,3,6
Flag of China ZHANG Miao
Ranking #3 em classe 4 e #9 em Mulheres em cadeira de rodas.
Best rank #1 in class 4 was on Outubro 2015. Ver histórico