MUKHERJEE Jagannath vs UTHAISAR Chanyut


Flag of India MUKHERJEE Jagannath
Atualmente sem ranking. Ver histórico

2019 11th Al Watani Championships, Singles class 10: -5,7,-10,9,8
Flag of Tailândia UTHAISAR Chanyut
Ranking #60 em classe 10 e #282 em Homens em pé. Ver histórico