KRUDE RobertData Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
201411 3
201412 3
201501 3
201504 3
201505 3
201506 3
201507 3
201508 3
201511 3 94 326
201512 3 97 337
201601 3 95 325
201602 3 95 325
201603 3 330