DUTRA BARSOTTI DE FREITAS MatheusData Classe Class rank Group rank Doubles class rank Doubles group rank Mixed doubles class rank Mixed doubles group rank
202211 8
202212 8
202301 8
202303 8
202304 8
202305 8
202306 8
202307 8
202308 8 47 185
202309 8 51 196
202310 8 52 202
202311 8 54 208
202312 8 54 209
202401 8 54 209
202402 8 54 209
202403 8 54 208
202404 8 55 207
202405 8 55 205
202406 8 54 204
202407 8 55 207